Praktijkinformatie

Aanmelding en werkwijze

Nadat u zich hebt aangemeld, hebben we een kort telefonisch aanmeldgesprek. Zo kan ik inschatten of u bij mij aan het juiste adres bent. Als dat zo is maken we een afspraak voor een eerste intakegesprek. 

In een of twee intakegesprekken brengen we vervolgens samen zorgvuldig in kaart wat er speelt. In overleg bekijken we welke behandeling het beste aansluit bij uw klachten en hulpvraag. Dit bespreken we met elkaar in het adviesgesprek. Als dan blijkt dat u inderdaad bij mij op de juiste plek bent, plannen we de data voor de therapie in. Vervolgens maken we samen een behandelplan. Deze wordt ieder half jaar geëvalueerd en eventueel bijgesteld.

Na het tekenen van het behandelplan, gaat de psychotherapie van start. Vaak is dit binnen een maand na het eerste intakegesprek.

Na de intakegesprekken kan ook blijken dat ik u niet de zorg kan bieden die nodig is, bijvoorbeeld omdat ik denk dat een intensievere therapie beter aansluit, of dat u meer baat hebt bij een andere manier van werken. In dat geval zal ik u advies geven over een geschikt aanbod elders.

Verwijsbrief

Voor intake en behandeling is een verwijsbrief nodig voor de Specialistische GGZ. In de brief dienen vermeld te worden: AGB code verwijzer, een vermoeden van een DSM diagnose, uw BSN nummer en persoonlijke gegevens (adres, geboortedatum). De brief dient voorzien te zijn van een handtekening en praktijkstempel van de verwijzer.

Wachttijd

Ik hanteer geen wachtlijst. Op mijn homepage staat of ik momenteel nieuwe aanmeldingen aan kan nemen. Die wordt elke maand bijgewerkt.

Rechten en privacy

Vrijgevestigde psychotherapiepraktijken vallen onder de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Deze wet regelt de rechten en plichten van patiënten en hulpverleners. In deze wet zijn o.a. opgenomen: uw klachtrecht, informatieplichten en -rechten, rechten en plichten rond dossiervorming en uw recht op dossierinzage. Het werken middels behandelplannen en evaluaties is hierin tevens vastgelegd. Ook staat wettelijk vast dat het verzenden of opvragen van informatie aan/bij andere hulpverleners nooit gebeurt zonder jouw schriftelijke toestemming.

Sinds 25 mei 2018 is tevens de wet Algemene Verordening Persoonsgegevens van kracht (AVG). Deze Europese wet bevat regels voor de verwerking van persoonsgegevens. De AVG verplicht praktijkhouders kenbaar te maken hoe zij met persoonsgegevens omgaan en stelt dat de wijze waarop omgegaan wordt met persoonsgegevens, is vastgelegd in een privacystatement en een privacybeleid. Hierin staat geformuleerd welke privacygegevens worden verwerkt en met welk doel. Tevens staan er maatregelen genoemd die zijn getroffen om verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Mijn praktijk beschikt over een privacystatement. Dit is in te zien in de praktijk of te downloaden via deze link:

Klachten

Als u ontevreden bent over de behandeling, of een klacht hebt, kunt u dit het beste zo snel mogelijk met mij bespreken. Indien het niet lukt om samen tot een oplossing te komen, dan kunt u contact zoeken met een bemiddelaar van de Regionale Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (RVVP). De bemiddelaar heeft een geheimhoudingsplicht en kan een gesprek tussen ons begeleiden.

​Wanneer bemiddeling geen oplossing biedt om de ontstane problemen te verhelpen, dan is het mogelijk een klacht in te dienen bij de onafhankelijke klachtencommissie van de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychotherapeuten (LVVP). De klachtencommissie doet uitspraken en aanbevelingen, maar neemt geen tuchtrechtelijke maatregelen. Zie voor meer informatie de website van de LVVP over de klachtenregeling.

Afspraak afzeggen

Hoe vervelend ook, soms kan een afspraak niet doorgaan. Tot 24 uur voor de afspraak kunt u onze afspraak kosteloos afzeggen. Later – of niet afgezegde afspraken breng ik in rekening, ongeacht de reden van annuleren. Het no show tarief bedraagt 50 euro.

Kwaliteit

Mijn praktijk is aangesloten bij de organisatie voor vrijgevestigde psychotherapiepraktijken in Nederland, de LVVP. De LVPP waarborgt de kwaliteit van psychotherapie in de vrijgevestigde praktijken. Als BIG geregistreerd klinisch psycholoog en psychotherapeut ben ik daarnaast gehouden aan de beroepscode (https://www.nvgzp.nl/beroep/beroepscode/).

​Sinds 1 januari 2017 dient iedere praktijk te beschikken over een kwaliteitsstatuut. Praktijk FKKP, Fiona Kat Klinisch Psycholoog, beschikt over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. Deze is op verzoek in de praktijk in te zien, of klik hier: