Kosten & vergoedingen

Vergoeding vanuit de zorgverzekeraar

Psychotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Dit betekent dat iedereen die verzekerd is een psychotherapeutische behandeling kan krijgen. U hoeft hiervoor dus niet extra verzekerd te zijn. U hebt wel een verwijzing voor de ‘Gespecialiseerde GGZ’ van de huisarts nodig. Voor alle specialistische zorg brengt de zorgverzekeraar het eigen risico in rekening. In 2020 gaat dit om een bedrag van 385 euro, tenzij u uw eigen risico hebt verhoogd.

Psychotherapie wordt gedeclareerd in een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC). De DBC-factuur wordt pas na afsluiting van de gehele behandeling, en/of na elk jaar (vanaf de startdatum), aan uw zorgverzekeraar of aan uzelf gestuurd. Afhankelijk van uw verzekeringspolis (natura of restitutie) en van het al dan niet gecontracteerd zijn van uw behandelaar, ontvangt u een vergoeding.

Verschillende soorten polissen

Veel mensen hebben een naturapolis. Dit houdt in dat de zorgverzekeraar de zorg volledig vergoedt wanneer zij een contract heeft afgesloten met de zorgverlener, maar slechts gedeeltelijk vergoed wanneer mensen in zorg komen bij iemand waarmee ze geen contract heeft afgesloten. Een deel van de rekening wordt dan door de zorgverzekeraar vergoed (vaak tussen 60-75%) en de rest van de rekening dient u dan zelf te betalen. Personen met een restitutiepolis mogen zelf een zorgverlener kiezen. Aan het eind van de behandeling of als er een DBC wordt gesloten zal de zorgverlener een rekening indienen bij de cliënt en kan deze de factuur vervolgens indienen bij de zorgverzekeraar. In dit geval vergoedt de zorgverzekeraar meestal de gehele behandeling. De restitutiepolis is vaak slecht een klein beetje duurder dan de naturapolis, maar biedt wel keuzevrijheid. 

Contractvrije praktijk

Ik heb besloten om geen contracten af te sluiten met de zorgverzekeraars. Dit doe ik, omdat ik – in vrijheid – een wetenschappelijk bewezen vorm van psychotherapie wil kunnen bieden, afgestemd op uw individuele situatie en hulpvraag. Meer informatie over contractvrij werken, vind u op de website van de contractvrijepsycholoog.nl

De kosten van psychotherapie zijn wettelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). Hoeveel een behandeling kost, hangt af van het aantal behandelminuten en van de gestelde diagnose (het DBC systeem: Diagnose Behandel Combinatie). Om voor vergoeding in aanmerking te komen, dient er dus een diagnose gesteld te worden. Meer informatie over dit kostensysteem kunt u vinden op nza.nl

Gezien het ingewikkelde karakter van het vergoedingssysteem bied ik voor aanvang van de behandeling altijd een (telefonisch) kennismakingsgesprek aan, waarin ik de regelingen rond kosten en vergoedingen verder zal toelichten. 

Als u een verwijzing van de huisarts voor ‘Gespecialiseerde GGZ’ en een restitutiepolis hebt, wordt uw behandeling in mijn praktijk meestal volledig door uw zorgverzekeraar vergoed. Mocht u echter een naturapolis hebben, dan zal uw zorgverzekeraar altijd maar een deel van uw behandeling vergoeden (zie uw polisvoorwaarden) en zult u dus de rest zelf moeten bekostigen. 

Ik raad u aan om voor de zekerheid navraag te doen bij uw zorgverzekeraar. Bij sommige zorgverzekeraars dient u zelf voor aanvang van de behandeling toestemming voor langdurige psychotherapie aan te vragen. U hebt ieder jaar in december de mogelijkheid om van zorgverzekeraar te wisselen en om voor een restitutiepolis te kiezen.

Zelfbetalers

Mensen geven er soms de voorkeur aan de kosten van hun behandeling geheel zelf te betalen. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met de wens buiten de zorgverzekering behandeld te worden zodat persoonlijke informatie – zoals een DSM classificatie – niet bekend wordt bij de zorgverzekeraar, of als men niet akkoord gaat met de door de zorgverzekeraar geëiste voorwaarden voor vergoeding. Overigens ook wanneer uw behandeling vergoed wordt door de zorgverzekeraar kunt u uw privacy afschermen via een privacy-verklaring in uw dossier.